ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර්ක්‍රොස් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් යකඩ හීන මෝටර්ක්‍රොස් ධාවන පථය සහ පාසල විවෘත කෙරේ

Back to  News ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර්ක්‍රොස් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් යකඩ හීන මෝටර්ක්‍රොස් ධාවන පථය සහ පාසල විවෘත කෙරේ මෝටර්ක්‍රොස් යනු මේ වන විට ලෝකයේ ඉහළ ජනප්‍රියතාවයක් උසුළන ක්‍රීඩාවකි. ලංකාව තුළද මේ වනවිට මෝටර්ක්‍රොස් වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී සිටින ක්‍රීඩා ලෝලීන් පිරිසක් එක් රැස් වී ඇත. නමුත් මෙය ක්‍රීඩාවක් ලෙස ඉදිරියට කරගෙන යාමට අයෙකු පෙළඹෙද්දී ඔහුට විවිධාකාර […]